فصل دهم - رفتار در گروه‌ها

تعریف گروه: گروه به جمعی گفته می‌شود که از تعداد چند نفر تشکیل شده که آن چند نفر با هم رابطه دارند هدف مشترک دارند نوعی وابستگی با هم دارند خودشان از یک گروه هستند.

 

کنش متقابل بین اعضا:

برای تشکیل دادن گروه باید چند نفر باشیم مثلاً ‌برای خرید نان که نفرات گروه تشکیل نمی‌دهند و در اینجا نفرات کنش متقابل ندارند.

 

هدفهای مشترک:

در یک گروه هدفها مشترک است و در آن یکی به دیگری کمک می‌کند تا گروه به هدف خود برسد. مثال: والیبال

 

وابستگی متقابل:

در یک جمع زمانی که یکی  از آن جمع به دیگری کمک نکند نه تنها خودش اذیت می‌شود کار را برای آن جمع نیز دشوار می‌کند. در واقع اشخاص گروه باید به یکدیگر نفوذ داشته باشند و وابسته یکدیگر شوند. مثال: در یک تیم پژوهشی اگر زمان اجرا یکی از اعضای تیم مطالب خود را به موقع ارائه ندهد آن گروه ضایع می‌شود.

 

همانند سازی آگاهانه اعضا با گروه:

کسانی در یک گروه قرار می‌گیرند که عضو باشند تحت تأثیر یکدیگر قرار بگیرند، ثابت و پایدار باشند و هدف یک اندازه داشته باشند و آگاهانه با گروه همانند سازی کنند.

 

عملکرد گروه‌ها: چرا باید گروه تشکیل داد:

برای اینکه وقتی انسان در یک گروه قرار می‌گیرد می‌تواند نیازهای روانی و اجتماعی و همچون بدست آوردن اطلاعات موردنیاز خود و یا در رسیدن به هدفمان در طول زندگی، که شاید تنها باشیم نتوانیم به اینها برسیم را بدست آوریم.

 

انسجام: چه چیزی ما را متحد می‌کند؟

نفراتی که در یک گروه با هم صمیمی‌اند و همدیگر را قبول دارند، انسجام به وجود می‌آورند و برای متحد شدن نیاز به کنش نفرات و ارزش قائل شدن بین نفرات لازم است.

 

حضور دیگران: اثر بر بازده فردی

در حضور دیگران دو مطلب است:

آسان سازی اجتماعی: اگر ما کاری را در مقابل یک جمع انجام بدهیم آسان سازی کردیم.

تنبلی اجتماعی: در تنبلی اجتماعی یکی از نفرات گروه کم کاری می‌کند.

 

گروه بعنوان عامل تصمیم‌گیری:

در رابطه با تصمیم گیری گروهی یک موقعیت بسیار خوب است مثلاً می خواهیم یک اتومبیل به صورت گروهی بسازیم. کسانی که طراحی بهتری دارند اقدام می‌کنند و کسانی که از قدرت فنی‌گری بالایی برخوردارند در آن قسمت فعالیت کنند خلاصه تصمیم‌گیری به صورت جمعی در کارها خیلی مؤثر است.

 

رهبری:

در جمع گروه یک نفر به عنوان هدایت کننده گروه انتخاب می‌شود تا بتواند گروه را به خواسته‌هایشان برسند.

 

رهبر کیست:

کسانی هستند که باهوشند، خلاقند، فرد اجتماعی و درستکاری هستند که دوست دارند بر دیگران اثر بگذارند.

 

دیدگاه تعاملی: الگوی فیدلر:

دیدگاه تعاملی موفقیت رهبر را توصیف می‌کند که نظریه فیدلر هم آن را تأیید می‌کند که می‌‌گوید موفقیت رهبر، بستگی به ویژگی‌های شخصیتی او دارد.

 

/ 1 نظر / 206 بازدید
احسان

خوب بود ولی مطالب کم بود